Skip links

Xây dựng quy trình đào tạo cho doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng quy trình đào tạo cho doanh nghiệp là quá trình tìm hiểu, rà soát và lựa chọn phương pháp đào tạo. Từ đó có thể xây dựng quy trình đào tạo chuẩn nhất phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc xây dựng quy trình chung, thống nhất tức là hướng tới việc thiết kế chương trình đáp ứng mọi nhu cầu, mục tiêu, định hướng chiến lược.

Để xây dựng quy trình chuẩn cần xác định tiến trình đào tạo. Trong đó bao gồm những hoạt động:

Đánh giá nhu cầu: Cần phải đánh giá nhu cầu để xác định những nhu cầu đào tạo thích hợp chưa được đáp ứng, đồng thời để loại trừ những chương trình đào tạo không thích hợp và để xác định mục tiêu đào tạo cho các chương trình được vạch ra. Xác định nhu cầu đào tạo là xác định khi nào, ở bộ phận nào cần phải đào tạo, đào tạo kỹ năng gì, cho loại lao động nào, số lượng lao động được đào tạo bao nhiêu.

Xác định mục tiêu đào tạo: Trong tiến trình xây dựng quy trình đào tạo cho doanh nghiệp thì xác định mục tiêu đóng vai trò khá quan trọng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp bằng những hoạt động đào tạo có tổ chức; thực hiện phân tích, đánh gíá nhu cầu đào tạo của người lao động ở mọi trình độ. Đồng thời xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp bằng những hoạt động đào tạo có tổ chức; thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo của người lao động ở mọi trình độ.

Xây dựng quy trình đào tạo cho doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực
Xây dựng quy trình đào tạo cho doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng các tiêu chuẩn: Để một chương trình đào tạo có hiệu quả, chương trình phải được thiết kế trên cơ sở kết hợp những nguyên tắc: nguyên tắc phản hồi, nguyên tắc cảnh cố, nguyên tắc thực hành, nguyên tắc về sự thích hợp, nguyên tắc về sự tham gia, nguyên tắc ứng dụng.

Lựa chọn các phương pháp đào tạo và áp dụng các nguyên tắc trong đào tạo: dựa trên những phân tích, đánh giá toàn bộ doanh nghiệp.

Tiến hành đào tạo và đánh giá: Đánh giá là việc xác định mức độ hoạt động đào tạo đáp ứng mục tiêu. Đánh giá chương trình đào tạo là để xác định xem chương trình đào tạo có đáp ứng được mục tiêu đào tạo đưa ra không, những thay đổi về hiệu quả của người được đào tạo.

Đo lường, so sánh kết quả đào tạo với các tiêu chuẩn: Cần tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để nhận biết những vấn đề có thể cải thiện bằng đào tạo.

Nguồn nhân lực là lực lượng nồng cốt của doanh nghiệp. Việc thực hiện phát triển lực lượng lao động chất lượng cao là vấn đề sống còn của doanh nghiệp bởi vì đây là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm. Vì vậy doanh nghiệp cần dồn sức tập trung định hướng, đầu tư cho chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn lực.

Để một doanh nghiệp phát triển bền vững trước hết cần quan tâm đến việc đào tạo, chính vì vậy xây dựng quy trình đào tạo cho doanh nghiệp được xem là bước đi chiến lược trong định hướng phát triển. Đi từ những phân tích, nhận định tổng quan đến những chỉ số, hiệu suất công ty để có quy trình chuẩn, thống nhất.

Bình luận