Skip links

Tổ chức cứu trợ nhân đạo CRS (Catholic Relief Services) Việt Nam

Tổ chức cứu trợ nhân đạo CRS (Catholic Relief Services) Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ của Mỹ đã có thời gian hoạt động tại Việt Nam trong khoảng 20 năm. Trong suốt thời gian hoạt động ở nước ta, tổ chức này đã xây dựng được đội ngũ nhân sự tiềm năng dựa trên khung năng lực – từ điển năng lực từ MCG để áp dụng trên toàn hệ thống.

Dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực & quản lý tài năng được các chuyên gia MCG đề ra, giúp Catholic Relief Services xác định tiêu chuẩn năng lực phù hợp cho các vị trí công việc trong tổ chức. Yêu cầu năng lực đến từng vị trí hỗ trợ công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và kế hoạch phát triển đội ngũ kế cận (Succession Planning). Lập được hồ sơ năng lực cho cán bộ để có kế hoạch phát triển bản thân (Individual Development Program), hướng đến phục vụ kế hoạch phát triển đội ngũ kế cận trong tổ chức.

Từ điển năng lực là những kiến thức, hiểu biết về sự hoạt động và đặc thù của tổ chức, giúp CRS xây dựng khung năng lực dựa trên sự kết hợp của các tiêu chí A.S.K. Có nghĩa là Thái độ (Attitude) – Kỹ năng (Skills) – Kiến thức (Knowledge) để phân nhóm theo năng lực chung, năng lực chuyên môn và cả năng lực quản lý.

Cho đến thời điểm hiện tại, CRS đang phát triển không ngừng với nhiều dự án hỗ trợ các đối tác địa phương trong việc xây dựng năng lực các lĩnh vực giáo dục, HIV chăm sóc / AIDS và điều trị, nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR), chuẩn bị ứng phó khẩn cấp và đáp ứng kịp thời.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG