Blog

Lương thưởng, phúc lợi, Quản trị nhân sự

Tính công bằng của lương thưởng và phúc lợi góp phần lớn vào yếu tố phát triển của công ty

1. Sự công bằng

Hệ thống lương thưởng và phúc lợi thành công hay không phụ thuộc một phần lớn vào yếu tố công bằng. Công ty cần đảm bảo:

 • Đối xử công bằng với tất cả nhân viên trong Công ty
 • Xây dựng thang bảng lương tương ứng với vị trí Công ty mong muốn có được trong thị trường
 • Khen thưởng nhân viên xứng đáng với giá trị đóng góp trong công việc

Sự bất công có thể khiến tinh thần nhân viên đi xuống, mất động lực làm việc, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, thậm chí có thể bỏ việc.

Công bằng trong nội bộ doanh nghiệp

Các vị trí công việc tương tự nhau, có xếp hạng cấp bậc tương đương dựa trên giá trị đóng góp cho tổ chức, cần có sự công bằng trong nguyên tắc chi trả lương thưởng. Việc xác định mức lương dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm, thâm niên, mức lương khởi điểm, và trách nhiệm công việc.

Tính công bằng của lương thưởng và phúc lợi góp phần lớn vào yếu tố phát triển của công ty
Tính công bằng của lương thưởng và phúc lợi góp phần lớn vào yếu tố phát triển của công ty

Bên cạnh đó, các cá nhân phải được trả lương dựa trên nguyên tắc chi trả giống nhau bất kể giới tính, độ tuổi, màu da hay tôn giáo.

Công bằng và cạnh tranh với thị trường

Tiền lương phải đảm bảo tính cạnh tranh, để đảm bảo sức thu hút của doanh nghiệp trên thị trường lao động. Thực tế cho thấy, dù doanh nghiệp có những biện pháp thu hút nhân sự rất tốt thông qua các công cụ đãi ngộ phi vật chất thì doanh nghiệp vẫn thất thoát nhân viên do mức lương đưa ra không mang tính cạnh tranh so với các doanh nghiệp trong ngành. Theo quan điểm của Maslow, đãi ngộ thông qua tiền lương là yếu tố cơ bản cần phải được thoả mãn song song với việc thoả mãn các nhu cầu bậc cao hơn.

Mức lương của vị trí công việc trong Công ty so với thị trường được xác định qua thông tin khảo sát tiền lương, chính sách trả lương của Công ty.

2. Thành phần thu nhập

Sau khi hệ thống lương thưởng, phúc lợi đã liên kết với kế hoạch chiến lược và văn hoá tổ chức, bước tiếp theo là xác định sự kết hợp tối ưu của các thành phần thu nhập. Bao gồm các:

 • Tiền lương
 • Phúc lợi trực tiếp
 • Phúc lợi gián tiếp

Dưới đây là các câu hỏi cần xem xét khi xác định hỗn hợp tối ưu của tổ chức:

 • Có đối tượng nhân viên nào kiếm được tiền lương theo giờ và tiền lương khác không?
 • Công ty có áp dụng giờ làm việc khác nhau cho các bộ phận?
 • Nhân viên có khả năng sắp xếp được thời gian làm việc ngoài giờ, và khả năng này có khác nhau giữa các bộ phận?
 • Những khoản tăng sẽ được chuyển cho nhân viên dưới hình thức nào?
 • Việc đánh giá các vị trí công việc được áp dụng theo kỳ đánh giá nào?

Leave your thought here