Blog

Gắn kết nhân sự

Nguyên tắc chi trả lương bắt buộc tại các Doanh nghiệp

Hệ thống lương thưởng, phúc lợi là một công cụ để thu hút, giữ chân và động viên nhân viên. Việc xây dựng hệ thống lương thưởng, phúc lợi cần các yếu tố sau đây: Nguyên tắc trả lương, Sự công bằng, Thành phần thu nhập.

Nguyên tắc chi trả lương

Việc xây dựng nguyên tắc trả lương giúp các doanh nghiệp có thể phát triển một hệ thống lương thưởng, phúc lợi phù hợp với văn hoá doanh nghiệp đang có hoặc muốn tạo ra. Bên cạnh đó, nguyên tắc trả lương giúp lãnh đạo Công ty có cơ sở vững vang để đưa ra offer phù hợp cho các nhân viên mới, đảm bảo sự công bằng cho các nhân viên hiện tại, và có sự cạnh tranh nhât định để thu hút người mới. Nguyên tắc trả lương bao gồm các nội dung sau:

 • Xác định mục tiêu của Công ty
 • Xem xét khả năng cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân nhân viên
 • Việc điều chỉnh lương có gắn liền với hiệu quả công việc hay không?
 • Hiểu rõ mức độ cân bằng giữa khoản tài chính trực tiếp và gián tiếp trong lương thưởng, phúc lợi

Cụ thể hơn, để xây dựng nguyên tắc trả lương, hãy trả lời các câu hỏi sau:

 • Hệ thống lương thưởng phúc lợi sẽ đóng góp như thế nào trong việc giúp Công ty phát triển và thành công?
 • Bạn muốn hệ thống lương thưởng phúc lợi của Công ty được định vị như thế nào so với thị trường? Dẫn đầu, tương đương hay tụt hậu so với thị trường? Thị trường ở đây bao gồm các tổ chức trong cùng vị trí địa lý và là đối thủ cạnh tranh trong việc tuyển dụng nhân viên.Các số liệu này thường được lấy từ dữ liệu điều tra tiền lương.
  • Dẫn đầu thị trường: nhóm các chủ lao động trả lương cao, định vị ở nhóm 75%, nghĩa là Công ty đang trả lương cao hơn 75% các Công ty khác cùng thị trường. Đây là đối với chủ lao động trả lương cao.
  • Tụt hậu so với thị trường: nhóm các chủ lao động không có khả năng chi trả nhiều hơn cho người lao động, định vị ở nhóm 30%, nghĩa là Công ty trả thấp 70% các Công ty khác cùng thị trường.
  • Tương đương với thị trường: định vị ở nhóm 50% (mức trung bình), nghĩa là Công ty trả cao hơn 50% các Công ty khác cùng thị trường và thấp hơn 50% các Công ty còn lại. Hầu hết các nhà tuyển dụng phi lợi nhuận muốn cạnh tranh và sẽ nhắm mục tiêu trả lương ở mức này.
 • Bạn có đảm bảo rằng hệ thống lương thưởng thể hiện được sự công bằng và cạnh tranh?
 • Tài năng của mỗi nhân viên gắn liền với các mục tiêu của tổ chức như thế nào?
 • Công ty có khả năng chi trả như thế nào và điều đó có gây hạn chế gì?

Ví dụ về nguyên tắc trả lương

Bên cạnh việc duy trì trách nghiệm tài chính, Công ty cam kết chi trả lương cho nhân viên một cách công bằng, nhất quán, phản ánh tình hình thị trường, và ghi nhận những đóng góp, thành quả đã đạt được. Công ty hướng tới các mục tiêu:

 • Công bằng
 • Gia tăng năng suất và hiệu quả làm việc
 • Tuân thủ pháp luật hiện hành
 • Hiệu quả về mặt hành chính

Leave your thought here