Skip links

Luật trả lương mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp năm 2018

Luật trả lương mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp năm 2018
Luật trả lương mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp năm 2018

Điều đặc biệt trong luật trả lương mà các doanh nghiệp nên lưu ý là mức lương trả người lao động phải lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu được Nhà nước quy định. Tiền lương của người lao động phải do hai bên thỏa thuận thống nhất trong hợp đồng lao động, được trả theo năng suất lao động, vị trí và hiệu quả công việc. Sau đây là nguyên tắc và kỳ hạn trả lương mới nhất áp dụng cho doanh nghiệp hiện nay.

1. Nguyên tắc trả lương

  • Thứ nhất

Trả lương ngang nhau với những lao động đảm nhiệm vị khí và khả năng như nhau trong doanh nghiệp: Nguyên tắc này đảm bảo sự công bằng, loại bỏ sự bất bình đẳng trong tiến hành công tác trả lương. Tóm lại, ở vị trí ngang nhau và điều kiện như nhau, vấn đề trả lương cũng phải được thể hiện như nhau trong doanh nghiệp.

  • Thứ hai

Áp dụng luật trả lương nhưng phải phản ánh đúng hiệu quả, năng suất lao động, từ đó phân phối theo số lượng, chất lượng lao động. Có nghĩa là doanh nghiệp phải xây dựng hình thức lương phân phối dựa trên chính năng suất, chất lượng mà người lao động đó tạo ra, như thế sẽ hạn chế được sự ỷ lại và sức ỳ của những người lao động trong doanh nghiệp.

  • Thứ ba

Mối quan hệ về tiền lương và người lao động trong điều kiện khác nhau phải đảm bảo cân bằng và hợp lý.

2. Kỳ hạn trả lương

Theo luật trả lương, người sử dụng lao động có quyền chọn hình thức trả lương khác nhau, chẳng hạn theo thời gian (giờ, ngày, tháng), hoặc theo sản phẩm và khoán. Dù lựa chọn hình thức nào thì phải được duy trì nhất định trong một thời gian; trường hợp có thay đổi hình thức trả lương, thì phải thông báo trước cho người lao động ít nhất 10 ngày.

Người sử dụng lao động có thể trả lương bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân được mở tại ngân hàng của người lao động đó. Người lao động được trả lương trực tiếp, đúng thời hạn và đầy đủ (như đã thỏa thuận trước trong Hợp đồng lao động). Trường hợp tiền lương không được doanh nghiệp thanh toán đúng hạn, kể từ ngày đến hạn trả lương thì việc trả lương không được chậm hơn 1 tháng trong các trường hợp đặc biệt.

Một số trường hợp nếu trả lương chậm hơn 15 ngày, doanh nghiệp phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền tương đương các khoản nợ lương nhân cộng với tiền lãi suất gửi một tháng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm thanh toán.

Theo quy định trong luật trả lương của Bộ luật Lao động, nếu người lao động hưởng lương dựa theo giờ, ngày, tuần, người sử dụng lao động phải trả lương sau giờ, ngày hoặc tuần làm việc, cũng có thể tiền lương được gộp lại để trả, điều này do hai bên thỏa thuận, tuy nhiên phải trả lương ít nhất 15 ngày 1 lần.

Đối với nhân sự được trả lương tháng thì một tháng được nhận một lần hay nửa tháng một lần. Trường hợp hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán thì được trả lương theo thỏa thuận từ trước của hai bên; với công việc phải làm nhiều tháng thì hàng tháng người lao động sẽ được tạm ứng tiền lương tùy theo khối lượng công việc mà họ đã hoàn thành trong tháng.

Trong trường hợp xảy ra hư hại, gây thiệt hại cho công ty, người sử dụng lao động được khấu trừ tiền lương để bồi thường thiệt hại do người lao động làm hư hỏng các công cụ, thiết bị đến mức xác định theo quy đúng định của Bộ luật Lao động. Và người lao động phải được doanh nghiệp thông báo về lý do khấu trừ tiền lương này của mình. Nhưng lưu ý mức chiết khấu trừ không được vượt quá 30% tổng tiền lương hàng tháng sau khi trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập của người lao động.

Tuy nhiên, để có thể tiến hành xây dựng chế độ trả lương cho người lao động một cách đúng đắn, không vi phạm luật trả lương thì các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thường xuyên cập nhật thông tin và kiến thức. Từ đó, tùy vào từng trường hợp khác nhau mà có thể đưa ra hướng giải quyết và trả lương sao cho hợp lý nhất với quy định của Bộ luật Lao động.

Bình luận