Blog

Doanh nghiệp

Khái niệm cơ cấu tổ chức quản trị và tính chất của bộ máy doanh nghiệp

Tất cả các doanh nghiệp phải tuân thủ tính thống nhất cụ thể trong mỗi hoạt động và đòi hỏi mọi hoạt động phải được quản trị thống nhất theo mục tiêu chung, bên cạnh đó phải đảm bảo tính thống nhất trong tương quan mối quan hệ giữa chủ sở hữu cùng bộ máy quản trị doanh nghiệp. Tính thống nhất phải được luật pháp hoá và hoàn thiện bằng pháp luật, ngoài ra doanh nghiệp còn phải đề ra các quy chế, nội quy của mình. Do đó, trong tổ chức bộ máy quản trị phải tập chung thống nhất các lĩnh vực hoạt động vào một đầu mối quản trị, hay còn gọi là là cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp là gì?

Cơ cấu tổ chức quản trị trong doanh nghiệp không phải là cái gì bất biến. Mà nó là một hiện tượng phức tạp, thể hiện vai trò quản lý rất quan trọng. Đây chính hình thức phân công lao động trong lĩnh vực quản trị, tác động đến quá trình hoạt động của hệ thống quản trị. Cơ cấu tổ chức quản trị, một mặt phản ánh cơ cấu sản xuất, nó có tác động tích cực trở lại việc phát triển sản xuất.

Có thể hiểu đơn giản, cơ cấu quản trị là một hệ thống các mối quan hệ hoạt động chính thức bao gồm nhiều công việc riêng lẽ, cũng như những công việc tập thể. Cũng chính là tổng hợp các bộ phận (đơn vị, cá nhân) trong cùng một công ty, tổ chức mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và có những trách nhiệm cùng quyền hạn nhất định, được bố trí thành những khâu, cấp khác nhau nhằm thực hiện những chức năng quản trị cũng như phục vụ mục tiêu chung của daonh nghiệp đó.

Khái niệm cơ cấu tổ chức quản trị và tính chất của bộ máy doanh nghiệp
Khái niệm cơ cấu tổ chức quản trị và tính chất của bộ máy doanh nghiệp

Tính chất của bộ máy quản trị doanh nghiệp

  • Tính đa dạng:
  • Do tính chất riêng về ngành nghề, hoạt động, lĩnh vực kinh doanh khác nhau của mỗi doanh nghiệp mà mục đích, mục tiêu cùng quy mô hoạt động, thị trường cũng khác nhau… từ đó việc quản lý mỗi doanh nghiệp lại có những điểm riêng nhất định và. Đó là lý do cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp không đồng nhất đối với tất cả mọi doanh nghiệp mà chúng đa dạng và phụ thuộc vào tính chất khác nhau của từng doanh nghiệp.

  • Tính cân bằng động:
  • Trong một khoảng thời gian, chẳng hạn một giai đoạn chiến lược thì bộ máy cơ cấu quản trị doanh nghiệp có thể ở trạng thái cân bằng tạm thời. Nhưng nếu nhìn nhận bộ máy này trong toàn bộ quá trình phát triển lâu dài của doanh nghiệp thì ta thấy chúng luôn biến đôỉ để phù hợp hơn với những biến đổi của doanh nghiệp cũng như môi trường xung quanh.

  • Tính hệ thống:
  • Thông thường, trong bộ máy quản trị doanh nghiệp sẽ có các bộ phận, phân hệ. Và tương ứng với mỗi bộ phận, phân hệ đó lại đảm nhiệm một chức năng nhất định. Vì vậy hình thành các cấp, các bậc quản lý trong bộ máy mà các bộ phận, phân hệ không hoạt động hoàn toàn riêng biệt, chúng có mỗi liên hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể bộ máy hoàn thiện.

Nhìn chung, việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp cần phải được lập kế hoạch, điều hành việc hoàn thiện cũng như kiểm tra việc hoàn thiện chặt chẽ.

Leave your thought here