Blog

Lương thưởng, phúc lợi, Tuyển dụng nhân sự

Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương công ty cổ phần

Bất kỳ một doanh nghiệp tư nhân hay công ty cổ phần nào khi bắt đầu đi vào hoạt động và có thuê lao động ngoài việc phải báo cáo khai trình lao động, người quản trị doanh nghiệp cần phải xây dựng hệ thống thang bảng lương để nộp cho phòng lao động Quận.

Đồng thời, khi có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng mà mức lương tối thiểu trong hệ thống thang bảng lương mà doanh nghiệp đã nộp Phòng Lao Động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiện tại thì cũng phải xây dựng lại thang bảng lương mới. Sau đây là hướng dẫn xây dựng hệ thống thang bảng lương cho công ty cổ phần, cụ thể nó sẽ dựa trên các cơ sở:

Xây dựng thang bảng lương theo bậc lương

Theo quy định, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc thì tùy mỗi doanh nghiệp, thường thì từ 10-15 bậc. Và theo quy chế lương của doanh nghiệp, mỗi lần tăng lương sẽ lên một bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc.

Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương công ty cổ phần
Hướng dẫn cách xây dựng hệ thống thang bảng lương công ty cổ phần

Xây dựng thang bảng lương cho nhóm chức danh, vị trí công việc: Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp, với những nhóm cùng chung một mức lương, người quản trị doanh nghiệp có thể gộp chung vào một nhóm. Chẳng hạn như trong một trrung tâm dạy nghề có thể gộp Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, nhân viên kế toán vào chung một nhóm, và đồng thời được hưởng mức lương như nhau.

Mức lương tối thiểu cho nhân viên: Bạn căn cứ vào nghị định 103/2014/NĐ-CP để xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp, công ty cổ phần của mình. Đối với người lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Sự chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

Những điều cần lưu ý khi xây dựng hệ thống thang bảng lương

Việc xây dựng và áp dụng thang bảng lương công ty cổ phần cần phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

Đồng thời, hệ thống thang bảng lương cần phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

Và khi được xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung thang bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp.

Việc xây dựng bảng lương năm cho doanh nghiệp sẽ luôn có sự thay đổi khác biệt vào mỗi năm, do vậy doanh nghiệp cần theo dõi thường xuyên để sửa đổi và áp dụng đúng đắn.

Leave your thought here