Skip links

Định nghĩa cơ bản về hệ thống lương thưởng, phúc lợi trong một Doanh nghiệp

Hệ thống lương thưởng, phúc lợi bao gồm không chỉ tiền lương, mà còn là phần thưởng trực tiếp và gián tiếp và lợi ích mà nhân viên nhận được đổi lại cho sự đóng góp của họ cho tổ chức.

Để xác định lương thưởng cho cán bộ nhân viên, các tổ chức cần xây dựng một hệ thống lương thưởng, phúc lợi khoa học và phù hợp, để đảm bảo sự công bằng cho cán bộ nhân viên, sự cân bằng giữa tiền lương, phúc lợi và mức thưởng, và giúp quản lý quỹ lương một cách hiệu quả. Từ đó, hệ thống sẽ hỗ trợ tổ chức duy trì sự cạnh tranh trên thị trường lao
động ngày nay và đảm bảo tính bền vững trong tương lai.

Lương thưởng bao gồm

  • Khoản tài chính trực tiếp: bao gồm tiền lương nhận được dưới hình thức tiền lương, tiền thưởng và hoa hồng được chi trả định kỳ,
  • Khoản tài chính gián tiếp: là một phần của hợp đồng xã hội giữa người sử dụng lao động và người lao động như phúc lợi, số ngày phép, kế hoạch nghỉ hưu, đào tạo và các dịch vụ dành cho nhân viên,
  • Và khoản phi tài chính: lộ trình phát triển sự nghiệp và cơ hội thăng tiến, cơ hội được ghi nhận, khen thưởng, môi trường và điều kiện làm việc.

Nhân viên thường có xu hướng tập trung vào các khoản tài chính trực tiếp khi xem xét phần thưởng của mình. Tuy nhiên theo McKinsey Journal đã chỉ ra rằng: Đối với những nhân viên đã tương đối hài lòng với mức lương, thì các khoản phi tài chính lại đóng vai trò quan trọng hơn trong việc gắn kết nhân viên lâu dài.