Skip links

Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tế (UNDP)

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam đầu tiên vào năm 1977, đây là thời điểm có rất ít nhà tài trợ trong nước, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tế (UNDP) đã đạt được những thành công nhất định khi có sự nhìn nhận và đánh giá đúng đắn về các giá trị doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động của mình.

MCG tư vấn khảo sát, đánh giá về các giá trị doanh nghiệp cho Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tế từ đó đánh giá nhận thức, suy nghĩ từng cán bộ nhân viên trong tổ chức về ý nghĩa, giá trị, nhận thức, niềm tin chủ đạo và phương pháp tư duy. Báo cáo phân tích, tổng hợp hệ giá trị văn hóa của công ty trong mắt toàn bộ cán bộ nhân viên. Định hình văn hóa doanh nghiệp thông qua quá trình trao đổi với đội ngũ người sáng lập, lãnh đạo, quản lý tổ chức về các giá trị văn hóa cốt lõi hoạt động của công ty. Từ đó UNDP xây dựng được lộ trình, kế hoạch xây dựng và phát triển văn hóa cho công ty với các bước thực hiện cụ thể được đề ra bởi MCG.

Với định hướng phát triển đúng đắn phù hợp với các giá trị doanh nghiệp, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tế hiện đang sử dụng hệ thống thù lao đặc thù, có phân biệt giữa các cán bộ UNDP cùng với các thành viên phi-nhân viên (những người có hợp đồng thời vụ). Đây là những nhân viên làm việc trên cơ sở hợp đồng ngắn hạn tại địa phương, và không có biên chế chính thức. Dựa vào hệ thống lương, thưởng và phúc lợi xã hội, UNDP sử dụng hệ thống thù lao cùng tiền lương đặc thù với vị trí công việc của các nhân viên này theo hợp đồng thời vụ đã được cập nhật hàng năm.

Sản phẩm, dịch vụ đã sử dụng tại MCG