Blog

Gắn kết nhân sự

Chi trả lương cho nhân viên nhất định phải tuân thủ các quy định này của pháp luật

Khi chi trả lương thưởng cho nhân viên, các tổ chức phải tuân thủ pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn lao động công bằng, nhân quyền, bảo hiểm việc làm, trợ cấp hưu trí, quan hệ lao động và sức khoẻ nghề nghiệp.

Các tổ chức cần thường xuyên rà soát lại bộ công cụ quản lý nhân sự của mình, cập nhật thông tin từ các trang web chính phủ quan trọng, và kết nối với chuyên gia nhân sự và/hoặc chuyên gia pháp lý để đảm bảo các thực tiễn hệ thống lương thưởng của tổ chức tuân thủ luật pháp hiện hành.

Các vấn đề có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền lương, nghỉ phép, tiền thưởng, cơ hội thăng tiến, khoản trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng… Việc rà soát, kiểm tra sự tuân thủ luật pháp hàng năm là một công việc tốn thời gian nhưng lại rất quan trọng đối với sự bền vững của tổ chức.

Khi xây dựng hệ thống lương thưởng, phúc lợi, các doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

Nghĩa vụ pháp lý

Nghĩa vụ pháp lý yêu cầu người sử dụng lao động phải cung cấp cho nhân viên của họ theo luật pháp của tỉnh hoặc lãnh thổ nơi người sử dụng lao động hoạt động.

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Cả người sử dụng lao động và người lao động đều phải tuân theo những nghĩa vụ tối thiểu này trừ khi họ đưa ra các điều khoản hoặc điều kiện rộng rãi hơn những điều khoản được pháp luật quy định.

Do đó, luật về tiêu chuẩn việc làm đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu liên quan đến điều khoản và điều kiện việc làm. Luật pháp cũng bao gồm các trường hợp ngoại lệ đối với một số loại nhân viên, chẳng hạn như nhà quản lý và chuyên gia. Một số lĩnh vực chính được luật pháp quy định là:

  • Lương tối thiểu
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
  • Nghĩ lễ, tết
  • Làm thêm giờ
  • Nghỉ phép
  • Nghỉ thai sản
  • Quyền chấm dứt hợp đồng lao động
  • Thủ tục khiếu nại

Leave your thought here