Skip links

Lương thưởng, phúc lợi

Công ty nên xác định kế hoạch chi trả trả lương như thế nào? Điều gì là quan trọng nhất?
Công ty nên xác định kế hoạch chi trả trả lương như thế nào? Điều gì là quan trọng nhất?

Công ty nên xác định kế hoạch chi trả trả lương như thế nào? Điều gì là quan trọng nhất?

Các Công ty để xác định được sẽ trả lương như thế nào thì điều quan trọng là phải hiểu được điều kiện kinh tế của khu vực đang làm việc, số lượng nhân viên tiềm năng và các quy định của pháp luật.

Định nghĩa cơ bản về hệ thống lương thưởng, phúc lợi trong một Doanh nghiệp
Định nghĩa cơ bản về hệ thống lương thưởng, phúc lợi trong một Doanh nghiệp

Định nghĩa cơ bản về hệ thống lương thưởng, phúc lợi trong một Doanh nghiệp

Hệ thống lương thưởng, phúc lợi bao gồm không chỉ tiền lương, mà còn là phần thưởng trực tiếp và gián tiếp và lợi ích mà nhân viên nhận được đổi lại cho sự đóng góp của họ cho tổ chức.